Convocatòria Art Jove Curadoria 2022

Convocatòries
21.02 / 2022 / 14h 00
Sala d'Art Jove
Imatge d'una magrana amb el nom de la convocatòria

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove Curadoria per desenvolupar 1 projecte en el marc de la Sala d’Art Jove durant l’any 2022.
 
La beca Art Jove Curadoria té per objectiu obrir un espai per a l'experimentació curatorial de persones i col·lectius joves, així com afavorir la seva professionalització. La convocatòria convida a desenvolupar dinàmiques de treball que estimulin processos de formació i d’acompanyament dels 18 projectes seleccionats en la convocatòria Art Jove Creació en les seves diferents fases d'investigació, de producció, de difusió i de presentació pública.
 
La Sala d’Art Jove entén la curadoria com una tasca relacional que comprèn totes aquelles pràctiques que desitgen tenir cura dels processos de creació artística, així com del seu desenvolupament contextual i situat. Des d’aquesta perspectiva «curar un espai» o «curar un projecte» implica un treball d’acompanyament i d’escolta, un intent d’entendre les necessitats dels creadors i del públic interpel·lat.
 

 • Dotació econòmica.

La beca té una dotació econòmica de 3.600 euros, destinada a desenvolupar un procés de treball que tingui en compte les activitats formatives i la presentació pública dels 18 projectes seleccionats en la convocatòria Art Jove Creació. La quantitat d’activitats i de presentacions dels projectes de Creació serà variable en nombre i formats segons les metodologies específiques del projecte de Curadoria seleccionat.
 

 • A qui es dirigeix.

La convocatòria Art Jove Curadoria s’adreça a les persones que estiguin interessades a desenvolupar projectes de curadoria, individualment o en col·lectius d’un màxim de cinc persones, residents (empadronades) a Catalunya, i que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de presentar-hi la sol·licitud. Pel que fa a la participació de col·lectius, cal que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat. Cap membre del col·lectiu pot ser menor d’edat en el moment de la inscripció. No s’estableix cap límit pel que fa al nombre de propostes de projectes que cada participant vulgui presentar en la convocatòria.
 
Les persones seleccionades en la convocatòria dels premis Art Jove Creació 2022 no poden participar a la convocatòria de beca Art Jove Curadoria 2022.
 

 • Documentació.

Per participar en la convocatòria, cal presentar la documentació següent:
 

 1. El formulari de la sol·licitud d’inscripció, emplenat i signat. Es pot descarregar a www.saladartjove.cat.

 

 1. El dossier del projecte de curadoria ha d’estar elaborat en diàleg amb els projectes seleccionats en la darrera convocatòria d’Art Jove Creació* i ha d’incloure:

-   Declaració d'intencions (statement) en què es destaquin les dinàmiques de treball pròpies (màxim 1 pàgina).
-   Descripció del projecte i la metodologia de treball (màxim 3 pàgines).
-   Cronograma aproximat del projecte de curadoria que es vol dur a terme en el marc de la Sala d’Art Jove en l’any de resolució de la convocatòria (màxim 3 pàgines).
-   Documentació gràfica i textual de projectes recents vinculats a les tasques de curadoria, mediació, activació d’espais, etc. En el cas de mitjans audiovisuals, es poden adjuntar enllaços per al visionat (màxim 3 pàgines).
 
 

 1. El dossier del projecte s’ha d’incloure en un mateix document en PDF, el qual no pot superar les deu pàgines i s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud d’inscripció.

 
 
* Les persones sol·licitants poden consultar els resums (statement) dels 18 projectes seleccionats a la convocatòria d’Art Jove Creació 2022 en el documet que trobareu al final d'aquesta pàgina.
 

 • Comissió de valoració.

La Comissió de Valoració Art Jove Curadoria proposarà la selecció d’1 projecte per a la convocatòria d’Art Jove Curadoria. Estarà formada pel mateix jurat independent que ha contribuït en la selecció dels projectes seleccionats a Art Jove Creació 2022: Tania Adam, Mariona Moncunill, Helena Vinent i pli-é collective (com a equip gestor de la Sala d’Art Jove i amb un sol vot).
 

 • Criteris de selecció.

Els criteris de valoració per a la concessió de la beca i la seva ponderació son els següents:
 
- Interès artístic i capacitat crítica de la proposta presentada, amb una ponderació de 30 sobre 100.
 
- Adequació de la metodologia de treball i el cronograma en relació amb els projectes seleccionats a Art Jove Creació, amb una ponderació de 40 sobre 100.
 
- Elaboració de propostes que tinguin en compte el desplegament de processos de treball col·laboratiu i un exercici d’implicació social a través de l’activació i la presentació pública dels projectes seleccionats en la convocatòria de Art Jove Creació, amb una ponderació de 20 sobre 100.
 
- Bagatge que els participants mostrin en les tasques de curadoria, tal i com es defineixen en aquesta convocatòria, amb una ponderació de 10 sobre 100.
 

 • Requeriments generals.

Els projectes presentats hauran de tenir en compte el desplegament de treballs col·laboratius i la seva implicació social a través de l’activació i la presentació pública dels projectes seleccionats en la convocatòria Art Jove Creació. Les persones sol·licitants disposen dels resums dels projectes beneficiaris de la convocatòria Art Jove Creació 2022 per a poder elaborar un proposta específica i situada que s’adapti a les necessitats dels projectes.
 
El programa es desenvoluparà amb l’acompanyament de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove de l’Agència Catalana de la Joventut.
 
L'Agència Catalana de la Joventut, pot considerar l'aportació de recursos materials i econòmics que no preveu aquesta convocatòria en funció del nombre d'iniciatives que es consensuïn desenvolupar amb les persones becades, segons les disponibilitats pressupostàries i la col·laboració amb altres entitats.
 
A part de la convocatòria, l'Agència Catalana de la Joventut, en el marc dels programes de la Sala d'Art Jove, també pot considerar la contractació d'agents especialitzats en camps específics per al desenvolupament de dinàmiques formatives que puguin requerir coneixements o habilitats especials, segons les disponibilitats pressupostàries.
El desenvolupament del projecte de curadoria seleccionat en aquesta convocatòria s’acabarà de definir en diàleg amb l’equip gestor de la Sala d’Art Jove, segons les disponibilitats pressupostàries. La beca Art Jove Curadoria pot quedar subjecte a un replantejament i/o a una adaptació de la proposta per causes externes a la Sala d’Art Jove.
 
La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altra feina remunerada. La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l'Agència Catalana de la Joventut.
 
Els imports que es detallen en la convocatòria estan subjectes a les retencions fiscals vigents en el moment de fer-se efectius.
 
Els projectes que no hagin estat seleccionats a la convocatòria rebran un retorn per part de la Comissió de Valoració, sempre que així ho sol·licitin.
 

 • Presentació i terminis.

Termini: 21 de febrer 2022 a les 14 h.
 
Cal presentar la sol·licitud electrònicament a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). S’hi poden consultar els sistemes d’identificació i de signatura electrònica vàlids.
 
Es pot fer un seguiment de l’estat de la sol·licitud des de l’Àrea Privada de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
 
En cas de no presentar-se la sol·licitud de manera electrònica, cal presentar (tant el formulari de sol·licitud com la documentació adjunta) en paper a qualsevol dels registres de la Direcció General de Joventut. La signatura i la presentació del formulari de sol·licitud impliquen l’acceptació de les bases.
 

 • Cessió de drets.

La selecció per mitjà d’aquesta convocatòria implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de reproducció del projecte a l’Agència Catalana de la Joventut. En les exposicions o presentacions posteriors del projecte, els autors o les autores hi han de fer constar que la producció del treball té el suport de la Sala d’Art Jove.
 

 • Consultes.

El 10 de febrer de 2022 a les 17:30h es farà una sessió virtual per resoldre les consultes. Per participar-hi, cal enviar un correu electrònic a l’adreça artjove.dso@gencat.cat. En cas d’altres consultes es pot enviar un correu electrònic a aquesta mateixa adreça.
 
 
 
 
* Podeu consultar les bases i la convocatòria completes al DOGC núm. 8569 de 23.12.21 i al núm. 8596 de 01.02.22 respectivament.