Art Jove 2014. Resolució de les convocatòries Arts visuals i Tutorial

Calls
23.12 / 2013 — 31.12 / 2014 / 12h 42
Sala d'Art Jove

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS D’ARTS VISUALS ART JOVE CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA DE 2014

Atès l’article 90.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002) que estableix que la concessió de subvencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. Atesa la Resolució BSF/2310/2013, de 4 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria dels Premis d’arts visuals Art Jove corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6499, de 12.11.2013). Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997) Vist l’informe-proposta de la Junta d’Avaluació de 18 de desembre de 2013. Atès el que preveuen les bases reguladores,

Es Resolt. Atorgar els Premis d’arts visuals Art Jove corresponents a la convocatòria de l’any 2014 a les persones següents i segons les modalitats convocades:

 
Premis Art Jove a projectes de creació:

   Consol Llupià i Garcia, amb el projecte S/T.

   Irene Visa i Carreras, amb el projecte Casa Bloc.

   Erik Harley Martínez i Lavado, amb el projecte El milagro.

   Marta Van Tartwijk i Crespo, amb el projecte Viatge a la fi del món (Cartagena).

   Joan Bennassar i Cerdà, amb el projecte Expectatives (future prospects).

   Clàudia Pagès i Rabal, amb el projecte So much flex.

   Laura González i Llaneli, amb el projecte Why Patterns?.

   Pablo Pérez i Becerra, amb el projecte DEF.

   Daniel Moreno i Roldán, amb el projecte Anuncia la feina un cop acabada.

   Juan Martín Rico i Villegas, amb el projecte Deserción de circuitos ideológicos.
 

Premis Art Jove a projectes d’edició:

   Javier Martín i Llavaneras, amb el projecte La Cova Gran.

   Antònia del Rio Ferrer i Miquel Garcia i Membrado, amb el projecte Los rechazados.
 
 
Premis Art Jove a projectes d’educació:

   Pablo Pérez i Becerra, amb el projecte DEF.

   Javier Martín i Llavaneras, amb el projecte La Cova Gran.
 
 
Premis Art Jove a projectes d’investigació:

   Joan Bennassar i Cerdà, amb el projecte Expectatives (future prospects).

   Ariadna Guiteras, amb el projecte Zen fascist.
 
 
Premi Art Jove a un projecte d’intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial:

   Enric Farrés i Joana Llauradó, amb el projecte Josep Llimona, Eva, 1904.
 
 
Premi Art Jove a un projecte d’intervenció en relació amb la natura i el paisatge:

   Lucas José Rullo i Miguel Ayesa, amb el projecte Post-paisatge: Relacions entre la memòria, el territori i l’escolta.

 
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES
TUTORIAL ART JOVE CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA DE 2014

Atès l’article 90.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002) que estableix que la concessió de subvencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. Atesa la Resolució BSF/2311/2013, de 5 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre convocatòria per a la concessió de les beques Tutorial Art Jove 2013 (DOGC núm. 6499, de 12.11.2013). Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997). Vist l’informe-proposta de la Junta d’Avaluació de 18 de desembre de 2013. Atès el que preveuen les bases reguladores,

Es resolt. Atorgar les beques tutorial Art Jove corresponents a la convocatòria de l’any 2014 a les persones següents:

   Inés Jover i Clàudia Segura.

   Irene Ruiz i Pérez.
  
   Elena Martínez i Cebrián.